Follow by Email

torsdag 10 mars 2011

Kan man erkänna den libyska oppositionen?

Frankrike har nyligen erkänt det nationella övergångsrådet i Libyen som den legitima representanten för Libyens folk (se här). Det är oklart exakt vad detta betyder; betyder det att man nu erkänner rådet som representant också för den libyska staten? I vart fall kan man anta att det ska tolkas så att Frankrike inte kommer att ha särskilt omfattande förbindelser med Khadaffiregimen, även om striderna skulle dra ut på tiden.
Carl Bildt liksom Finlands utrikesminister Alexander Stubb har sagt att man inte kan erkänna en regering, bara en stat. Detta är sant, såtillvida att de flesta stater inte regelmässigt utfärdar en deklaration om erkännande så snart en annan stat byter regering. Sverige "erkände" inte den nya irländska regeringen som bildades häromdagen. Däremot måste man alltid ta ställning till om en viss regering verkligen representerar den stat den säger sig representera -- hur kan man annars veta vem som har rätt att sända ambassadörer och andra sändebud eller vem som har rätt att ingå avtal å statens vägnar? I de allra flesta fall är detta okontroversiellt och behöver inte beröras närmare. I oklara fall, däremot, kan man klargöra vem man anser vara den legitima regeringen, vilket kan vara motiverat av både praktiska och politiska skäl. Oavsett om man kallar detta för ett erkännande eller ej så är det i substans vad det är fråga om. Inte heller finns det något som hindrar att Sverige eller någon annan stat deklarerar t ex att man inte längre anser att Khadaffi-regimen representerar Libyen -- ett slags averkännande -- så länge som det finns skäl för en sådan åtgärd (t ex att regimen tappat kontrollen över en stor del av landet och dess befolkning).

3 kommentarer:

R-M sa...

Ecclesiastes 4
Oppression, Toil, Friendlessness
1 Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun:
I saw the tears of the oppressed—
and they have no comforter;
power was on the side of their oppressors—
and they have no comforter.
2 And I declared that the dead,
who had already died,
are happier than the living,
who are still alive.
3 But better than both
is the one who has never been born,
who has not seen the evil
that is done under the sun.

4 And I saw that all toil and all achievement spring from one person’s envy of another. This too is meaningless, a chasing after the wind.

5 Fools fold their hands
and ruin themselves.
6 Better one handful with tranquillity
than two handfuls with toil
and chasing after the wind.

7 Again I saw something meaningless under the sun:

8 There was a man all alone;
he had neither son nor brother.
There was no end to his toil,
yet his eyes were not content with his wealth.
“For whom am I toiling,” he asked,
“and why am I depriving myself of enjoyment?”
This too is meaningless—
a miserable business!

9 Two are better than one,
because they have a good return for their labor:
10 If either of them falls down,
one can help the other up.
But pity anyone who falls
and has no one to help them up.
11 Also, if two lie down together, they will keep warm.
But how can one keep warm alone?
12 Though one may be overpowered,
two can defend themselves.
A cord of three strands is not quickly broken.

R-M sa...

Svar Ja.

R-M sa...

Romabrevet 16
Personliga hälsningar
1-2Foibe, en kristen syster från staden Kenchreai, kommer snart och hälsar på er. Hon har arbetat troget i församlingen. Ta emot henne som er syster i Herren och hälsa henne välkommen. Hjälp henne på alla sätt ni kan, för hon har varit ett stöd för många som varit i svårigheter, bland dem också jag själv.

3Hälsa Prisca och Aquila. De har varit mina medarbetare när det gäller Jesu Kristi verk.

4Faktum är att de har riskerat livet för min skull, och jag är inte den ende som är tacksam till dem.

5Var snälla och hälsa också alla dem som möts till gudstjänster i deras hem. Hälsa min gode vän Epainetos. Han var den förste i Asien som blev en kristen.

6Hälsa också Maria, som har arbetat så hårt för att hjälpa oss.


8Hälsa Ampliatus som jag har så mycket gemensamt med i tron.

9Och Urbanus, vår medarbetare, och den älskade Stachys.

10Hälsa också Apelles, som har gått igenom mycket för Kristus. Hälsa också dem som arbetar i Aristoboulos hus.

11Hälsa Herodion, min landsman. Hälsa de kristna slavarna i Narkissos hus.

12Hälsa Tryfaina och Tryfosa, Herrens arbetare och Persis, som har arbetat så hårt för Herren.

13Hälsa från mig till Rufus, som Herren har utvalt, och också till hans mor, som har varit som en mor för mig.

14Hälsa också Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de andra bröderna som de är tillsammans med.

15Hälsa Filologos, Julia, Nereus och hans syster och Olympas och alla de kristna som de är tillsammans med.

16Hälsa varandra med en helig kyss. Alla församlingar här skickar hälsningar till er.
En sista förmaning
17Och nu är det bara en sak till jag vill säga, innan jag avslutar det här brevet. Håll er borta från dem som orsakar splittring och berövar människor deras tro, sådant som inte stämmer med det som ni har lärt er om Kristus.

18Sådana lärare arbetar inte för Herren Jesus, utan bara för att tjäna på det själva. De är goda talare, och godtrogna människor luras ofta av dem.

19Men alla vet att ni är trofasta och sanna. Det gör mig mycket glad. Jag vill att ni alltid ska ha klart för er vad som är rätt och inte ha något att göra med det som är orättt.
21Min medarbetare Timotheos och mina landsmän Lucius, Jason och Sosipatros sänder sina innerliga hälsningar.

23Gaius säger att vi måste hälsa till er från honom. Jag är hans gäst, och församlingen träffas här i hans hem. Erastos, stadskamrern, skickar också sina hälsningar och likadant gör Quartus, en kristen broder.

24Herrens, Jesu Kristi, nåd må vara med er alla.
Gud, som ensam är vis, tillhör äran genom Jesus Kristus, vår Herre, i evighet, Amen.