Follow by Email

fredag 13 april 2012

Får Israel bomba Iran?

Som bekant diskuteras nu om Israel bör bomba Irans kärnanläggningar för att stoppa Irans förmodade planer på att skaffa kärnvapen (se här). En fråga som ställs alltför sällan är om en bombning skulle strida mot folkrätten. Det finns ett ganska klart svar på den frågan: Ja. (I en tidigare version av denna text stod det genom en ren felskrivning "nej".)
Användning av våld är förbjudet enligt FN-stadgans artikel 2(4). Det finns två allmänt accepterade undantag: åtgärder som godkänts av FN:s säkerhetsråd samt självförsvar enligt artikel 51. Självförsvar får ske när ett väpnat angrepp har inletts (eller möjligen strax före, för att föregripa). Det var därför omvärlden och praktiskt taget alla folkrättsjurister ansåg att det amerikanska angreppet på Irak 2003 inte kunde rättfärdigas som förebyggande självförsvar. När Israel år 1981 bombade den irakiska Osirakreaktorn fördömdes det av ett enhälligt säkerhetsråd (se här, resolution 487). (När Israel bombade anläggningar i Syrien år 2007 gjordes dock inget fördömande.)
Bryter då inte Iran mot folkrätten genom sitt kärnprogram? Om de verkligen skaffar sig kärnvapen bryter de mot det s k icke-spridningsavtalet (NPT), som anger att de stater som inte hade kärnvapen före 1967 (dvs alla utom USA, Sovjetunionen/Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike) inte får skaffa sig kärnvapen. I stort sett alla världens stater är med i NPT med tre notabla undantag – Indien, Pakistan och Israel. Indien och Pakistan är öppna kärnvapenmakter sedan 1998 och Israel anses allmänt ha kärnvapen men har aldrig vidgått det. Nordkorea sa upp avtalet 2003 och genomförde sin första sprängning 2006 (enligt egen uppgift).
Även om Iran ännu inte har konstaterats ha brutit mot NPT har man dock enligt det internationella kärnenergiorganet (IAEA) flera gånger brutit mot ett särskilt kontrollavtal, det s k safeguards-avtalet, som är knutet till NPT. De andra parterna till NPT kan införa fredliga sanktioner med Iran som en reaktion på dessa överträdelser, vilket också skett, både genom beslut i säkerhetsrådet och genom beslut av EU och USA. Israel kan dock inte göra dessa överträdelser gällande mot Iran, eftersom Israel inte är part till avtalet. Dessutom kan dessa överträdelser inte rättfärdiga militärt våld. Vidare har Iran brutit mot säkerhetsrådsbeslut (se bl a resolution 1929, här), men för dessa brott är det säkerhetsrådet som bestämmer konsekvenserna.
Irans brott mot safeguardsavalet och dess eventuella framtida brott mot NPT kan alltså inte rättfärdiga ett israeliskt angrepp. Finns det några andra argument för en israelisk intervention? Iran stödjer ju faktiskt Hizbollah och Hamas, som från tid till annan angriper Israel. Rent folkrättsligt kan Irans stöd strida mot folkrätten, då en stat inte får stödja en icke-statlig väpnad grupp (gerilla, etc) i dess krigföring mot en annan stat. Sådant stöd utgör dock inte i sig ett väpnat angrepp, vilket Internationella domstolen bekräftade i en dom 1986 (Nicaragua v USA). Om Irans engagemang är så omfattande att man kontrollerar Hamas respektive Hizbollah kommer saken i ett annat läge, och då kan eventuella angrepp från dessa rörelser s a s tillskrivas Iran. Även i det fallet gäller dock att det israeliska svaret måste vara både nödvändigt och proportionerligt.
Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Iran" rel="tag">Iran</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Israel" rel="tag">Israel</a>, <a href="http://bloggar.se/om/k%E4rnvapen" rel="tag">kärnvapen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/icke-spridningsavtalet" rel="tag">icke-spridningsavtalet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/NPT" rel="tag">NPT</a>

1 kommentar:

Andreas sa...

Not sure I understand your reasoning here. You start by saying that an Israeli attack against Iranian nuclear facilities would NOT violate international law, but the gist of your argument then points to exactly the opposite. The (rather contrived) argument about Hizbollah and Hamas does not seem to support a legal case either - how is an attack against Iran's nuclear facilities a proportional and adequate response to these organisations' attacks against Israel? Moreover, experts fear that they will be 'unleashed' after such an Israeli attack. Can we justify that legally?