Follow by Email

tisdag 27 januari 2009

Efter Gaza: Israel skyddar mot åtal

Det har funnits mycket att säga om de israeliska operationerna i Gaza. Det har förekommit flera solklara brott mot den internationella humanitära rätten (IHR), som Hamas raketangrepp på israeliska civila och de ofta helt oproportionerliga och ibland också uppenbarligen urskillningslösa israeliska attackerna. Samtidigt har situationen varit svårbedömd. Är Gaza ett eget folkrättssubjekt (om än inte en stat)? Är Gaza ockuperat? Vilket ansvar har Israel för Gazas försörjning? Utgjorde Hamas angrepp på Israel ett väpnat angrepp som berättigar till självförsvar, eller var det så att det var fråga om en redan pågående väpnad konflikt? Jag ska inte försöka besvara de frågorna nu, och många andra har redan gjort så (med varierande resultat).
Jag vill dock peka på en händelse som varit intressanta från straffrättslig synvinkel. Som rapporterats i bl a DN har Israels premiärminister nyligen deklarerat att man de israeliska soldaterna inte skall risktera åtala någon för brott under kampanjen i Gaza. Det är inte helt klart om detta innebär att de är skyddade från åtal i Israel, och om så vore skulle det vara fråga om ett ganska allvarligt brott mot den humanitära rätten, och en åtgärd som dessutom kraftigt minskar tilltron till Israels vilja ett efterleva IHR. Det finns en otvetydig förpliktelse att åtala för svåra överträdelser av IHR (dvs motsvarande krigsförbrytelser) och därtill en förpliktelse att beivra mindre allvarliga överträdelser.
I vart fall betyder uttalandet att man skall försöka skydda israeler mot åtal i andra länder. Det görs mot bakgrund av ett antal händelser under senare tid då israeliska militärer varit nära att häktas på olika håll i världen, bl a Storbritannien, för påstådda krigsförbrytelser. Det lär också vara så att israeliska befäl avråds från att resa till Europa. Trots det bekymmersamma i att Israel vägrar att beivra egna brott, är det ändå något lika hoppingivande att hotet om åtal i andra länder tydligen känns hårt – en viss avskräckande inverkan borde det ha.
Att även Hamas borde låta myndigheterna i Gaza åtala för krigsförbrytelser, trots att Gaza såsom icke-stat inte är part till någon IHR-konvention, behöver inte påpekas. Eftersom angreppen från Gaza mot civila varit uttalad regeringspolitik kan man dock utgå från att så inte kommer att ske.