fredag 12 januari 2024

Kommer internationella domstolen att komma fram till att Israel begått folkmord?

Hur ser processen ut?

Internationella domstolen (ICJ) är – till skillnad från Internationella brottmålsdomstolen (ICC) -- en domstol för tvister mellan stater. Den består av 15 domare, valda av FN:s medlemsstater. För denna rättegång har också Israel och Sydafrika utsett en ad hoc-domare.

Sydafrika stämde den 29 december Israel under folkmordskonventionen. Man begärde att domstolen skulle komma fram till att Israel har brutit mot folkmordskonventionen bl a genom att begå folkmord och genom att inte bestraffa folkmordshandlingar, inklusive uppvigling till folkmord.

Man begärde också att domstolen skulle utfärda ett interimistiskt beslut (provisional measures), bl a att Israel måste upphöra med militära operationer, men också att man måste avhålla sig från folkmordshandlingar och att man måste stoppa all uppvigling till folkmord. De förhandlingar som äger rum igår och idag rör just det interimistiska beslutet. Man kan förvänta sig ett beslut om de begärda interimistiska åtgärderna inom några veckor. När Gambia stämda Myanmar för folkmord på rohingyer år 2019 kom ett sådant beslut efter drygt två månader med innehåll att Myanmar skulle förebygga alla folkmordshandlingar.

Vad kan man förvänta sig?

För att börja med huvudfrågan. För att Israel ska fällas för folkmord måste Syfafrika visa två saker:

·       Att Israel har begått olika handlingar, som att döda medlemmar av den palestinska gruppen eller att skapa levnadsförhållanden som gör att den inte kan överleva

·       Att det finns en avsikt att förinta det palestinska folket, helt eller delvis.

Israel menar att de handlingar som Sydafrika pekar på utgör legitima krigshandlingar, och Israel pekar också på t ex att man har varnat palestinierna. Som jag skriver i mitt förra blogginlägg tror jag att ett inte obetydligt antal av dessa handlingar utgör krigsförbrytelser och dessa handlingar kan också utgöra folkmordshandlingar, men jag tror också att om det verkliga syftet varit att utplåna palestinierna (helt eller delvis) så hade Israel bedrivit de militära operationerna på ett annat sätt.

Min bild är att israeliska befälhavare i många fall har varit vårdslösa och t o m likgiltiga för civila palestinska liv (vilket pekar mot krigsförbrytelser), men att det inte funnits en avsikt att utplåna palestinierna. Det hindrar inte att det kan ha funnits incidenter där soldater medvetet siktat på civila med en folkmordsavsikt. Även om det har kommit en del djupt obehagliga yttranden från israeliska politiker (bl a Netanyahus referens till Amalekhistorien i Bibeln (not 1)) som skulle kunna passa in med en folkmordsavsikt så tycker jag inte att det ser ut som den israeliska militären agerar efter en sådan avsikt. Därför tror jag inte att ICJ kommer att komma fram till att Israel som stat har begått folkmord.

Däremot kan domstolen finna att Israel inte har gjort tillräckligt för att förebygga folkmord. Bl a borde Israel ha ingripit mot en rad offentliga uttalanden från såväl höga politiker som israeliska privatpersoner vilka mycket väl kan uppfattas som uppvigling till folkmord. Den sydafrikanska stämningsansökan innehåller en mycket obehaglig katalog av sådana yttranden (från s 59).

Ett interimistiskt beslut

Det kommer sannolikt att ta flera år för domstolen att behandla dessa frågor, eftersom parterna måste få lägga fram sin sak i skriftväxling och muntliga förhandlingar. Mer intressant just nu är Sydafrikas begäran om ett interimistiskt förordnande. Jag tror inte att ICJ kommer att besluta att Israel måste upphöra med militära operationer, eftersom Israel har en rätt att försvara sig. Däremot är det sannolikt att man beordrar Israel att avhålla sig från folkmordshandlingar samt att man måste stoppa all uppvigling till folkmord.

Den praktiska betydelsen av ett sådant beslut är förstås svår att förutsäga, men det kommer i vart fall att utgöra ytterligare ett element i den internationella press som sedan en tid utövas mot Israel om att man ska vara återhållsam och försöka skona civila liv.

Not 1. I första Samuelboken, 15 kap, säger Gud till kung Saul att "hemsöka Amalek" och "döda både män och kvinnor, både barn och spenabarn..." I samma tal påpekade Netanyahu också att kriget inte riktar sig mot civila. I en del kretsar i Israel, inkl bland soldater, var det Amalekreferensen som främst noterades. 

2 kommentarer:

Anonym sa...

”men jag tror också att om det verkliga syftet varit att utplåna palestinierna (helt eller delvis) så hade Israel bedrivit de militära operationerna på ett annat sätt”

Hur hade dom gjort annorlunda då tänker du?
Hur kan man säkerställa att det verkligen inte är Israels verkliga syfte?

Robin sa...

Intressant att du förutspådde ICJ:s PM. Men instämmer med ovan fråga.

Jag ser i ett tidigare inlägg att du verkar basera resonemanget på att Israel skulle kunna jämna Gaza med marken, om man så ville. Du nämner samtidigt att det vore att begå politiskt självmord. Hur får du detta till att Israels relativa återhållsamhet har att göra med hänsyn till den palestinska civilbefolkningen?

Min tanke är att om man sätter ihop dessa två- Israels militära kapacitet att förinta Gaza och den politiska dimensionen - så får man ett resultat som vi ser på marken idag: Israel agerar på den politiskt hållbara maximinivån av förstörelse av det palestinska samhället. Jag skulle säga att de t.o.m. balanserar på en skör tråd.

Enligt en rapport i amerikansk press uppgav en högt uppsatt tjänsteman att Israel först avsåg mattbomba hela Gaza men stoppades av USA som meddelade Israel att de inte kunde stå bakom en sådan kampanj. Om detta stämmer eller ej är svårt att veta, eftersom USA kan ha ett egenintresse av ett sådant narrativ. Men möjligheten går inte att utesluta.

Bortsett från detta menar jag att det sätter på vilket man kollektivt bestraffar Palestinierna i sig talar för ett pågående folkmord. Avsiktligt har mat, vatten, mediciner och el begränsats i sådan utsträckning att hundratusentals palestinier nu svälter och att sjukhus inte kan behandla patienter som därmed inte har någonstans att ta vägen p.g.a. en av de mest intensiva bombningskampanjerna i mannaminne. Samtidigt har man bombat grödor och bagerier. Nu tillbakadragande av UNRWA-finansiering.

Lägg till den tvingande evakueringsordern. Israel begärde en totalevakuering, t.o.m. med hot om att civila som stannar kvar skulle betraktas som medbrottslingar och Israels agerande har medfört att ingenstans är säkert. Först skulle de vara trygga söder om Wadi även om de bombades på vägen dit. När norra Gaza var intaget skulle palestinier vara trygga i Khan Younis trots att man redan bombade i södra Gaza, inkl. Khan Younis. Man bombade dem även där. Sedan skulle de fly till ödemarken Muwasi och mot Rafah/gränsen - även där bombades de. Rapporter kom in om att de som försökte ta sig tillbaka norrut under vapenvilan sköts i benen av israeliska soldater. Detta fördrivningsmönster stämmer väl med den läckta israeliska planen på att trycka in palestinierna i Sinai samt deras förhandlingar med andra länder om att ta emot palestinier. Nu ser vi även att högt uppsatta kabinettmedlemmar i Israel deltar i konferens om bosättningar i Gaza. Vi har även sett en stor mängd exempel på soldater som demolerar hela bostadskvarter, moskéer, universitet osv. I ett fall dödades israeliska soldater då ett hus som de minerade kollapsade över dem. Israeliska talespersoner angav då att de överfölls när de var i färd med att demolera ett hus för att upprätta en säkerhetsbuffertzon, dvs. förstörelse av civil infrastruktur utan direkt militärt övertag. Världsbanken rapporterar att över 60 procent av bostadshusen i norra Gaza är förstörda bortom räddning. Denna etniska rensning utgör i sig inte folkmord men kan stärka argumentet för folkmord.

Av offren för bombningarna är över 70 procent kvinnor och barn. Som av en händelse råkar denna proportion motsvara dessa gruppers andel av befolkningen- och deras andel i dödsstatistiken har varit tämligen konsekvent sedan första veckan av bombningarna. Om detta är ett indicium så får det nog anses vara ett starkt sådant, på att bombningskampanjen som helhet varit urskillningslös. Det är väl dessutom så att civila mål, såsom sjukhus, flyktingläger etc. är presumtivt civila mål tills dess att de används i militärt syfte. Vad vi sett är att Israel i stor skala attackerat civila mål (även de med särskilt starkt skydd) som om de vore militära mål utan att ha visat hur de blivit militära mål. I vad mån de ansträngt sig för att övertaga omvärlden har detta i misslyckats katastrofalt.

Så frågan om på vilket sätt det som sker på marken inte motsvarar folkmordsretoriken bland politiska och militära ledare?